Prečo je dôležité finančne podporovať investigatívnych novinárov?

Sme presvedčení, že investigatívna žurnalistika plní nenahraditeľnú funkciu pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti s korupčným pozadím. Je všeobecne známe, že podmienky vo väčšine slovenských redakcií nie sú pre tento druh žurnalistickej tvorby veľmi priaznivé. Preto sme sa rozhodli podporiť investigatívne novinárske výkony programom grantovej podpory.

Ako sa možno uchádzať o grant?

O udelenie tejto podpory sa môžu uchádzať autori, ktorí na spracovanie závažnej spoločenskej témy potrebujú vynaložiť viac času a námahy, ako im to umožňuje obvyklý režim bežnej redakčnej alebo novinárskej práce. Žiadosť o grantovú podporu adresovaná Nadácii musí obsahovať:

  • základnú informáciu o autorovi a téme, ktorú hodlá investigatívne spracovať;
  • odhadovaný časový plán jej dokončenia;
  • požadovanú výšku finančného príspevku;
  • predpokladaný mediálny výstup.

Nadácia bude považovať všetky postúpené informácie za dôverné a garantuje diskrétnosť vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. Žiadosť o udelenie podpory je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lesko@zastavmekorupciu.sk.

Kritériá

Pri rozhodovaní o tom, ktorej žiadosti poskytne podporu, bude brať Nadácia do úvahy najmä spoločenskú závažnosť témy, ktorú autor hodlá spracovať. Je bezpodmienečne potrebné, aby to bola otázka verejného záujmu. Uprednostňované budú námety, ktoré dokážu prostredníctvom individuálnych prípadov odhaliť systémové nedostatky, pre ktoré ku korupcii dochádza, a ktorých odstránenie prispeje k skvalitneniu verejného života. Udelenie grantu tiež predpokladá, že autori svojou doterajšou tvorbou, alebo dobre vypracovaným projektom poskytnú Nadácii dostatočnú garanciu, že tému investigatívneho článku spracujú na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Podmienky

S autorom projektu, ktorý sa Nadácia rozhodne podporiť, bude uzavretá právne záväzná dohoda. Stanoví podmienky, za akých dôjde k udeleniu grantu a bude obsahovať aj ustanovenia o autorských právach. Obsah dohody bude v každom dohodnutom projekte individuálny – v závislosti od rozsahu práce i od spôsobu zverejnenia mediálneho výstupu. V prípade, že autor príspevku – po dohode s Nadáciou – uverejní investigatívny článok vo svojom materskom periodiku, bude pri ňom uvedené, že článok vznikol s podporou Nadácie Zastavme korupciu.