V čom spočíva program podpory whistleblowerov?

Oznamovateľom korupcie Nadácia ponúka dve základné formy pomoci: právnu a sociálnu. Každý prijatý podnet posudzujeme individuálne a konkrétna forma poskytnutej pomoci je takisto prispôsobená špecifikám daného prípadu.

Ponúkaná právna pomoc môže zahŕňať rôzne právne služby: od konzultácií zo strany expertov v danom obore, cez asistenciu pri formulácii žalôb, až po plnohodnotné právne zastúpenie jednou z našich partnerských advokátskych kancelárií.

V prípade, že sa oznamovateľ dostane do zlej finančnej situácie ako následok nahlásenia korupcie, správna rada môže rozhodnúť o udelení sociálnej podpory. Táto môže mať formu mesačných dávok alebo jednorazového finančného príspevku. Výška týchto príspevkov a obdobie, počas ktorého budú poskytované, sú navrhované tímom Nadácie na základe informácií získaných od oznamovateľa a schvaľované správnou radou, ktorá má plnú rozhodovaciu moc v tejto otázke.


Akými prípadmi korupcie sa zaoberáme?

Nadácia sa zameriava na podnety týkajúce sa korupčného správania, podvodov a machinácií pri narábaní s verejnými financiami, v ktorých existujú presvedčivé dôkazy o trestnom čine. V osobitných prípadoch sa venujeme aj podnetom, ktoré naznačujú zneužitie moci verejného činiteľa, aj keď sa priamo netýkajú verejných financií.

Keďže disponujeme obmedzenými zdrojmi, Nadácia sa žiaľ nemôže venovať všetkým prijatým podnetom. Citlivo preto selektujeme také prípady, ktorých vyriešenie má potenciál napomôcť žiadaným systémovým a spoločenským zmenám.

Cieľom je podpora odvážnych jednotlivcov, ktorí chcú bojovať za spravodlivosť a sú kvôli tomu ochotní znášať isté riziká. Práca s anonymnými podaniami je síce možná, ale pre efektívne stíhanie korupcie je vo väčšine prípadov nutné, aby oznamovateľ vystúpil z anonymity a svedčil. Anonymným podaniam sa preto Nadácia venuje len za predpokladu, že sa jedná o prípady s veľkým spoločenským dopadom, ktoré sú dôkladne zdokumentované.


Na základe akých kritérii si vyberáme prípady?

Pri rozhodovaní o udelení pomoci hodnotíme 3 hlavné aspekty podnetu: silu dôkazných materiálov, spoločenský význam prípadu, ako aj odhodlanosť a motiváciu oznamovateľa.

Ak vyhodnotíme, že daný podnet nespĺňa naše kritéria na poskytnutie pomoci, Nadácia vie so súhlasom oznamovateľa prípad ponúknuť vybraným investigatívnym novinárom za účelom rozpracovania a zverejnenia.


Budem musieť konať vo vlastnom mene?

Dlhodobý efekt potláčania korupcie prostredníctvom podpory whistleblowerov spočíva v tom, že ľudia samotní, a nie neosobné náhradné inštitúcie, sa budú chcieť, môcť a vedieť postarať o zdravie spoločnosti a svojho verejného sektora. Veríme, že najväšiu silu majú osobné príklady. Našim cieľom je vytváranie potrebného zázemia pre týchto ľudí, či už právneho alebo sociálneho.

Ak ste si naozaj istý, že nemôžete konať vo vlastnom mene, napíšte nám o konkrétnych dôvodoch, budeme to vždy samostatne zvažovať.


Čo ma čaká, ak sa rozhodnem nahlásiť korupciu?

Každý prípad je individuálny, takže sa nedá s určitosťou povedať, aké bude mať fázy a etapy. Z mála doterajších prípadov, ktoré sú známe, je možné odvodiť, že to bude pre každého whistleblowera náročné obdobie. Ľudia a inštitúcie, ktoré sa budú cítiť dotknuté, to nikomu neuľahčujú. V jeseni minulého roku bol prijatý zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktorý vypracoval základný právny rámec na ochranu whistlebowerov. Aj keď zákon nie je dokonalý, umožňuje podniknúť účinné právne a pracovnoprávne kroky, ktoré nedovolia, aby oznamovatelia utrpeli ujmu pre svoj prospoločenský čin. Treba počítať s tým, že celý proces môže trvať niekoľko rokov, že bude potrebné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v pozícii svedka a že svedectvo si zrejme vyžiada aj súd.


Prečo ísť do toho?

Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, nemá oznamovanie protispoločenskej činnosti tradíciu a ani štandardný rámec. Tak ako sme si museli osvojiť iné návyky demokratickej krajiny a právneho štátu, je potrebné, aby sme si osvojili aj kultúru nahlasovania protispoločenskej činnosti. Každý, kto sa zapojí, pomôže nielen v konkrétnej oblasti, ale významným spôsobom prispeje k tomu, aby sa republika stala lepším miestom pre život jej občanov.


Ako môžem požiadať o podporu?

S podnetom sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom webového formulára na https://secure.zastavmekorupciu.sk.