Kto je to whistleblower?

Whistleblower (v preklade ten, čo píska na píšťalke) je osoba, ktorá má k dispozícii privilegované informácie o neetickej alebo nezákonnej činnosti v rámci organizácie. V nadácii sa sústredíme na tých whistleblowerov, ktorí chcú nahlásiť protispoločenskú činnosť korupčného charakteru príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov. Voláme ich aj oznamovatelia korupcie. Informácie, ktoré môžu slúžiť ako dôkazy v súdnom konaní, whistleblower spravidla získava v súvislosti s výkonom jeho povolania.

Prečo podporovať whistleblowerov?

Každá spoločnosť potrebuje odvážnych ľudí. Ľudí, ktorí sú ochotní riskovať osobné pohodlie v mene zdravšej spoločnosti. Ľudí, ktorí rozumejú, že zodpovednosť človeka sa nekončí na prahu jeho bytu. Bez nich spoločnosti chorľavejú a stávajú sa nedobrým miestom pre život.

Whistleblowing je zároveň veľmi efektívny nástroj boja proti korupcii, keďže oznamovateľ je zvyčajne schopný priniesť nielen cenné infomácie, ale aj osobné svedectvo na súde, ktoré výrazne zvyšuje šancu pre úspešnéhé dotiahnutie kauzy.

Pre to, aby sa tak stalo, ale whistleblower potrebuje podporu - komunitu ktorá sa za neho postaví, právnu pomoc v súdnom spore a oporu pri životných zmenách, ktoré oznámenie korupcie prináša. Tak, aby nakoniec oznámenie korupcie a príspevok k ozdraveniu spoločnosti preňho neznamenali osobnú pohromu. Aby straty vyvážili zmeny prinášajúce energiu. Aby to stálo za to.

Čo sa nám podarilo v roku 2015?

Nadácia v uplynulom roku poskytla usmernenie, právnu či sociálnu podporu desiatkam ľudí, ktorí zvažovali oznámenie korupcie. Priamu podporu pri právnom zastúpení v súdnom spore v konfliktoch spustených oznámením korupcie alebo nekalej praktiky sme poskytli košickému učiteľovi pánovi Otovi Žarnayovi, kontrolórke Katolíckej univerzity pani Marte Bočekovej a v spolupráci s Via Iuris aj bývalej zamestnankyni Národného lesníckeho centra Ľubici Lapinovej.

Oto Žarnay sa ozval pri podozrení zo zneužívania verejných peňazí na škole, kde učil a dostal výpoveď. Odvolal sa - rozhodnutie súdu čakáme v blízkom čase. Marta Bočeková ako vnútorná kontrolórka Katolíckej univerzity v Ružomberku má podobný príbeh - jej však prvostupňový súd už dal aj s našou podporou za pravdu. Ľubica Lapinová, prepustená whistleblowerka v prípade zneužívania verejných zdrojov Národným lesníckym centrom má už tiež v rukách provostupňovú výhru.

Nadácia týmto whistleblowerom sprostredkováva právnu pomoc a zastúpenie, pomáha byť v kontakte s médiami a snaží sa byť aj ľudským sprievodcom v neľahkých a často nezrozumiteľných komunikačných situáciách, ktoré súdny spor prináša. Príbehy týchto odvážnych ľudí pokračujú a zanechávajú stopu.