Marianna Leontiev
Marianna Leontiev
18. 11. 2020

Chceme poznať postoje kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry. Na tieto veci sa opýtame aj za vás:

19. novembra ústavnoprávny výbor vypočuje siedmich kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry. Zaujíma nás, aké sú ich postoje ku kľúčovým otázkam a vďaka verejnému vypočutiu máme možnosť  ich spoznať. Pýtať sa budeme nasledovné:

OTÁZKY PRE VŠETKÝCH KANDIDÁTOV

Majetkové priznania

Majetkové priznania prokurátorov nie sú hĺbkovo kontrolované. Aké konkrétne kroky by ste navrhli ako nový GP ohľadom zlepšenia výpovednej hodnoty majetkových priznaní prokurátorov ale najmä ich kontroly?

Transparentnosť

Prokuratúra je dlhodobo kritizovaná ako netransparentná inštitúcia. Napríklad menné zoznamy prokurátorov boli zverejnené prvýkrát v roku 2016. Považujete súčasný stav transparentnosti jej fungovania za dostatočný? Ak nie, aké zmeny by ste navrhli?

Disciplinárne konania

Dobroslav Trnka ani po októbrovom zasadnutí disciplinárnej komisie nebol zbavený funkcie prokurátora. Považujete systém disciplinárnych konaní na prokuratúre za dostatočný? Ak nie, aké konkrétne kroky navrhujete pre zlepšenie?

Výberové konania

Výberové konania na prokuratúru dlhodobo podliehajú kritike. Na prokuratúru sa mali dostávať deti prokurátorov a iné osoby protekčným spôsobom. JUDr. Mišíková kritizovala výberové konania výrokom, že “od nástupu Dobroslava Trnku, v roku 2004, bolo prijatých až 99 percent právnych čakateľov protekčným spôsobom. Na druhú stranu JUDr. Čentéš pre Denník Sme tvrdil, že sa ani raz nestalo, že by za ním alebo niekým z jeho komisie prišiel niekto, aby intervenoval v prospech konkrétnej osoby. Povedal: “Ja som presvedčený, že v tých výberových konaniach, ktorých sa zúčastňujem ja, je všetko v poriadku. A verím tomu, že to je aj v prípade iných výberových komisií, nielen mojej.” Správa Nadácie Zastavme korupciu o stave prokuratúry však hovorí o tom, že výberové konania sú dopredu jasné a konania sú len formálne. Ako si tieto názory vysvetľujete Vy? Boli podľa Vás manipulované výberové konania? Ak áno ako? Aké prípadné zmeny plánujete zaviesť?

Budúci námestníci GP

Kto by bol v prípade Vášho zvolenia v okruhu adeptov na funkciu prvého námestníka generálneho prokurátora? (pýtame sa preto, lebo v minulosti boli námestníkmi kontroverzné osoby ako Šufliarsky, Tichý či Vaněk).

Úrad špeciálnej prokuratúry

Osobitnou súčasťou generálnej prokuratúry je Úrad špeciálnej prokuratúry, na čele ktorej bol 16 rokov Dušan Kováčik, ktorý ututlal viacero káuz. Ak by ste sa stali GP, aké kroky ste podnikli smerom k ÚŠP? Čo navrhujete zmeniť na ÚŠP, aby sa takáto situácia už neopakovala?

Nedoriešené kauzy vysoko postavených prokurátorov

V prípade, že by ste sa stali GP, ako budete postupovať vo veci Dobroslava Trnku či iných bývalých vysoko postavených prokurátorov? Dobroslav Trnka ani po októbrovom zasadnutí disciplinárnej komisie nebol zbavený funkcie prokurátora. Ktorými ďalšími osobami by ste sa prípadne zaoberali?

Odvoz Dobroslava Trnku

Dobroslava Trnku po zasadnutí disciplinárnej komisie odviezol z vnútra budovy generálnej prokuratúry šofér zastupujúcej generálnej prokurátorky Viery Kováčikovej. Podľa vyjadrenia GP malo ísť o šoférovu súkromnú iniciatívu, súkromným vozidlom a mimo pracovného času. Čo si o tomto myslíte? Aké opatrenia by ste ako GP navrhli aby sa to neopakovalo?

Ktoré kauzy z minulosti by ste znovuotvorili ako nový GP?

Zasahovanie do práce prokurátora zhora

Prokuratúra je dlhodobo kritizovaná za neprimerané zasahovanie nadriadených do práce podriadených prokurátorov. Prostredníctvom správovej povinnosti, §363 TP, nerovnomerným prideľovaním spisov či iným spôsobom. Ako vnímate situáciu Vy? Ak negatívne, aké konkrétne kroky navrhujete prijať?

Procesná samostatnosť prokurátora

Viacerí kandidáti na GP hovoria o posilnení procesnej samostatnosti konajúceho prokurátora. Považujete ju za potrebné posilniť? Ak áno, akými konkrétnymi opatreniami?

Samospráva prokuratúry

Samospráva prokuratúry ani jej jednotliví prokurátori sa nevedeli vysporiadať so závažnými pochybeniami jednotlivých prokurátorov a ani so systémovými zlyhaniami. Ako toto konštatovanie vidíte Vy? Považujete kontrolné mechanizmy v rámci prokuratúry za dostatočné? Ak áno, aké kontrétne opatrenia navrhujete?

Otvorenosť prokuratúry

Prokuratúre sa dlhodobo vyčíta jej uzavretosť. Čo pod tým chápete Vy? Čo je na tom negatívne a čo pozitívne? Ak to považujete za negatívne, aké konkrétne kroky navrhujete vykonať?

Neprokurátor kandidát na GP

Zmeny voľby GP umožnili kandidovať aj neprokurátorom. Považujete to za dobrý krok? Zdôvodnite prosím svoje stanovisko.

Elektronické prideľovania spisov

Viacerí kandidáti vo svojich koncepciách uvádzajú potrebu elektronického prideľovania spisov. Myslíte si, že je to potrebné? Ak áno, prečo a aké konkrétne kroky navrhujete vykonať? Ak nie, navrhujete iným spôsobom upraviť pravidlá prideľovania spisov? Ak áno, ako?

Výberové konania na predsedov OP a KP

Výberové konania na predsedov okresných a krajských prokuratúr su označované za formálne. Dlhodobo sa ich zúčastňuje nízky počet uchádzačov, prípadne len jeden. Víťazi majú byť vopred určení. Myslíte si, že sú výberové konania v poriadku? Ak nie, aké konkrétne opatrenia by ste navrhli na zmenu?

Verejné odôvodňovanie rozhodnutí

Viacerí kandidáti na GP hovoria o potrebe lepšej komunikácie prokuratúry navonok. Hovoria o verejnom zdôvodňovaní rozhodnutí. Pričom viacerí v tom videli hlavný dôvod zlého obrazu prokuratúry v očiach verejnosti. Myslíte si, že ak prokuratúra začne verejne zdôvodňovať svoje rozhodnutia a robiť si lepšie “PR”, bude to v očiach verejnosti ale aj tej odbornej stačiť?

Ako vnímate doterajší priebeh výberového konania na GP?

Zmena zákona 

Ktorá zmena týkajúca sa voľby GP je podľa Vás najdôležitejšia a prečo?

Zmena súdnej mapy

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zmenu súdnej mapy. Okrem iného má ísť o zrušenie 24 okresných súdov. Ako by mala na túto zmenu reagovať prokuratúra? Prosím uveďte konkrétne návrhy a zdôvodnite ich.

OTÁZKY NA KONKRÉTNYCH KANDIDÁTOV


 

 1. V rozhovore pre SME ste uviedli, že podporujete, aby mali prokurátori v prípade kontroverzných káuz, resp. rozhodnutí, ktoré vzbudzujú otázky možnosť vysvetliť svoje kroky aj pred médiami. V akom prípade ste tak urobili Vy? Ak ste tak neurobili, prečo?
 1. V roku 2012 ste boli zaradený do pracovnej skupiny prokurátorov, ktorá riešila kauzu Gorila. Na čele tímu bol prokurátor Peter Šufliarsky. Ako hodnotíte svoje pôsobenie v tíme a celkovo smerovanie vyšetrovania kauzy?
 2. Oproti ostatným kandidátom Vás nominovalo najviac subjektov, viacero právnických fakúlt. Igor Matovič to označil ako “kartelovú dohodu”. Nenarúša takéto “skupinové” menovanie princípy “súťaže”?

 1. Spolupracovali ste s Nadáciou Zastavme korupciu na skutkovej podstate trestného činu Prikrmovania. Ten sa zatiaľ neujal. Prečo si myslíte, že je dôležitý a ako je takémuto konaniu zabránené v prostredí prokuratúry? Sú doterajšie opatrenia dostatočné? Ak nie, čo konkrétne by ste v tejto veci navrhli.
 2. Stíhali ste extrémistické trestné činy. Počuli ste z médií, že aj v tejto veci mal byť angažovaný Marián Kočner ohľadne zrušenia strany ĽSNS. Aké konkrétne kroky by ste navrhli urobiť, aby sa zamedzilo vplyvu takýchto osôb v prokuratúre a na súdoch?
 3. Veľa rokov ste prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorej bývalý šéf (16 rokov) je v súčasnosti vo väzbe. Aké konkrétne kroky by ste navrhli ako GP, aby sa takáto situácia už neopakovala? Aké kroky ste v minulosti urobili voči pánovi Kováčikovi ako Vášmu nadriadenému, keď v médiách kolovali dlhodobo správy o jeho prešlapoch?

 1. Veľa rokov ste prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorej bývalý šéf (16 rokov) je v súčasnosti vo väzbe. Zorganizovali ste nedávno výzvu na jeho odstúpenie. Nebolo to neskoro? Aké konkrétne kroky by ste navrhli ako GP, aby sa takáto situácia už neopakovala? Aké kroky ste v minulosti urobili voči pánovi Kováčikovi ako Vášmu nadriadenému, keď v médiách kolovali dlhodobo správy o jeho prešlapoch?
 1. Navrhujete zrušiť správovú povinnosť s výnimkou mimoriadnych vecí. O aké mimoriadne veci by malo ísť? Ako ich chcete definovať a zabezpečiť zamedzenie zneužívania tohto inštitútu?
 2. Navrhujete zaviesť inšpekčný orgán GP, ktorý ma detekovať rizikové správanie prokurátorov a sledovanie majetkových prirastkov prokurátorov. Prosím skúste podrobnejšie uviesť jeho činnosť, nástroje, právomoci a konkrétne opatrenia súvisiace s týmto orgánom.

 1. Dlhodobo je Vám vyčítané spojenie s Petrom Tóthom a zanedbanie upozornení voči tejto osobe, ktoré ste dostali v aktuálnom čase Vašej spolupráce s ním. Viackrát ste to vysvetľovali v médiách. Prosím uveďte konkrétne kroky či opatrenia, ako by ste zabránili opakovaniu sa takejto situácie.
 2. V koncepcii navrhujete generačnú obmenu prokurátorov. Prosím uveďte konkrétne akými opatreniami ju navrhujete urobiť a čo od nej očakávate?
 3. V prípade, že Vaša manželka by prešla na Najvyšší správny súd, ktorý by disciplinárne riešil pochybenia prokurátorov aj na návrh GP a Vy by ste boli GP, aké opatrenia by ste prijali za účelom zabráneniu konfliktu záujmu či jeho zdaniu.

 1. Ako jediný spomedzi prokurátorských kandidátov prichádzate v súčasnosti z krajskej prokuratúry, teda nie z GP alebo ÚŠP. Považujete to za svoju výhodu? Ak áno prečo? Ako hodnotíte komunikáciu GP s nižšími prokuratúrami? Aké konkrétne opatrenia prípadne navrhujete na zlepšenie?
 1. V roku 2014 ste na znak nesúhlasu s dianím na GP odišli na KP Banská Bystrica. Tento Váš odchod môže byť považovaný aj za “útek z bojového poľa”. Ako to vnímate teraz? Bol to správny krok vo svetle odhalení situácie na GP a kultúry nevšímavosti, ktorá mohla byť jednou z príčin, že situácia sa dostala až takto ďaleko?
 1. Od roku 2016 ste členom a podpredsedom, teraz predsedom Etickej komisie prokuratúry. Etickej komisii je vyčítané, že nereagovala na medializované podozrenia a prešľapy najmä na GP. Aké konkrétne opatrenia by ste prijali, aby sa zamedzilo “bezzubosti” Etickej komisie resp. posilneniu je pozície, ak to považujete za potrebné.

 1. Vo svojej koncepcii hovoríte o potrebe odôvodňovania rozhodnutí prokurátorov. Vy ste rozhodli o zastavení vyšetrovania v kauze financovania SDKÚ. Za toto rozhodnutie ste mohli byť kritizovaný ako za politicky motivované. Prosím zdôvodnite verejnosti toto Vaše rozhodnutie.
 2. Veľa rokov ste prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorej bývalý šéf (16 rokov) je v súčasnosti vo väzbe. Aké konkrétne kroky by ste navrhli ako GP, aby sa takáto situácia už neopakovala? Aké kroky ste v minulosti urobili voči pánovi Kováčikovi ako Vášmu nadriadenému, keď v médiách kolovali dlhodobo správy o jeho prešlapoch?
 3. Vo svojej koncepcii hovoríte o potrebe personálnej reformy na prokuratúre. Ktoré z Vami navrhovaných opatrení považujete za potrebné urobiť ako prvé a prečo?

 1. V roku 2010-2012 ste boli štátnym tajomníkom na MV SR, boli ste na kandidátke KDH a v roku 2015 politickými stranami nominovaný na post predsedu NKÚ. Považujete tieto Vaše politické skúsenosti za Vašu výhodu či nevýhodu. Aké konkrétne kroky by ste urobili s cieľom presvedčiť verejnosť a prokurátorov o Vašej politickej nezávislosti?
 1. Za svojho priateľa ste označili kontroverzného podnikateľa Michala Gučíka. Aké konkrétne kroky by ste urobili s cieľom vyvrátiť prípadne pochybnosti verejnosti a prokurátorov o vplyve pána Gučíka na Vás ako GP?
 1. Vašej kolegyni pani Trstenskej ste odobrali prípad Donovaly a navrhli jej disciplinárne potrestanie. V súvislosti s tým, ste v rozhovore pre DenníkN povedali „celá prokuratúra je takáto zaplienená,“. Ako sa chcete ako GP vyrovnať s touto zaplienenosťou? Prosím uveďte konkrétne kroky a mená prokurátorov, ktorý by mali odísť.

 

 

 

 


18. 11. 2020
Marianna Leontiev

Marianna Leontiev