Nebuďte súčasťou
korupcie

Ak ste sa stali svedkom protispoločenskej činnosti, nahláste to. Aj vďaka vám môžeme byť krajinou, v ktorej sa podvádzanie neprehliada, ale rieši.

Prečo oznámiť

Zákon vás chráni

Nahlásiť korupciu v zamestnaní neznamená, že vás môžu len tak vyhodiť. Na Slovensku máme dôležitý Zákon o ochrane oznamovateľov, ktorý dokáže oznamovateľom reálne pomôcť a chráni ich pred odvetou zamestnávateľa.

Nie ste v tom sami

Aj keď človek môže mať pocit, že je sám proti všetkým, nie je to tak. V Nadácii sme pripravení pomôcť vám a poradiť. Spolu s renomovanými právnikmi stojíme pri oznamovateľoch a úspešne ich zastupujeme aj pred súdom.

Bez vás to lepšie nebude

Vo vyspelých krajinách je nahlasovanie korupcie samozrejmosťou. Ak sa chceme týmto krajinám priblížiť, musíme začať podvody nahlasovať. Bez odvážnych ľudí, ktorí sa odmietnu korupcii ticho prizerať, sa u nás nič nezmení.

Ako oznámiť

Naše zákony rozlišujú závažnú a menej závažnú protispoločenskú činnosť. Spôsob oznámenia závisí od toho, nakoľko vážny je podvod, ktorého ste boli svedkom.

Závažná
protispoločenská činnosť

  • korupcia (podplácanie, prijimanie úplatku, športová, volebná a nepriama korupcia)
  • machinácie pri verejnom obstarávaní
  • trestné činy, za ktoré hrozí trest
    min. 3 roky

Kam sa obrátiť:

  • polícia
  • prokuratúra
  • Nadácia Zastavme korupciu

Viac info o tom, ako presne postupovať, nájdete v našej  praktickej príručke. V každom kroku je dobré poradiť sa s právnikom alebo sa obrátiť priamo na info@zastavmekorupciu.sk 

Ak sa rozhodnete obrátiť priamo na orgány činné v trestnom konaní, využite vzory dôležitých tlačív:

Trestné oznámenie

Sťažnosť proti uzneseniu

Žiadosť o preskúmanie postupu policajta

Menej závažná
protispoločenská činnosť

konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť (úmyselné uvedenie nesprávnych údajov pred štátnym orgánom, neoprávnené vykonávanie obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti..)

Kam sa obrátiť:

vnútorný systém nahlasovania u zamestnávateľa/ správny orgán

Ak oznamujete protispoločenskú činnosť v práci, využite vnútornýsystém nahlasovania. Ak oznamujete mimo zamestnania, obráťte sa na príslušný správny orgán.

Často kladené otázky

Ak som zamestnávateľovi oznámil protispoločenskú činnosť a on mi dá výpoveď, môžem sa brániť?

Ak ste oznámili inú ako závažnú protispoločenskú činnosť a máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, napríklad výpoveď, pretože ste tento podnet podali, a vy s týmto úkonom nesúhlasíte, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, od kedy ste sa o tomto úkone dozvedeli.

Inšpektorát bezodkladne pozastaví účinnosť takého úkonu zamestnávateľa, ak je dôvodné podozrenie, že bol spravený v súvislosti s podnetom. To znamená, že tento úkon bude dočasne neúčinný.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa končí po 14 dňoch od doručenia potvrdenia Inšpektorátu zamestnávateľovi. Ak však v tejto lehote doručíte návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd, pozastavenie účinnosti sa predlžuje až dovtedy, kým nenadobudne vykonateľnosť rozhodnutie súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Účinnosť neoprávneného postihu zamestnávateľa bude teda pozastavená na 14 dní, a ak podáte vec na súd, do rozhodnutia súdu.

Čo je to závažná protispoločenská činnosť?

Závažnú protispoločenskú činnosť definuje tzv. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti).

Patria sem najmä trestné činy korupcie, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov či také trestné činy, za ktoré hrozí trest minimálne tri roky odňatia slobody.

Tiež sem patria aj správne delikty, za ktoré hrozí pokuta najmenej 50 000 eur (napríklad porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uvedienie na trh nebezpečnej látky v rozpore so zákonom atď.)

Aká ochrana mi podľa zákona prináleží?

Podstata tejto ochrany spočíva v tom, že zamestnávateľ voči vám nemôže svojvoľne spraviť neoprávnený postih (ako napríklad odvolanie z funkcie, výpoveď alebo preradenie na inú pracu) preto, lebo ste nahlásili protispoločenskú činnosť.
Rozlišujeme dva spôsoby ochrany – ochranu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a ochranu pri oznámení menej závažnej protispoločenskej činnosti.

Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony, ktoré voči vám chce spraviť váš zamestnávateľ, musí získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.

V prípade menej závažnej protispoločenskej činnosti je to ochrana, ktorá pôsobí spätne – ak voči vám zamestnávateľ už úkon vykonal, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý tento úkon pozastaví.

Kto je to chránený oznamovateľ?

Chráneným oznamovateľom sa môže stať každý, kto v dobrej viere oznámi informácie, ktoré môžu významne prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchateľa.

Ak správny orgán, prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa zákona, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi Inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa zákona.

Doručením písomného oznámenia správneho orgánu, súdu či prokuratúry zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony voči chránenému oznamovateľovi, s ktorými on sám nesúhlasí, musí zamestnávateľ získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.

Komu mám oznámiť protispoločenskú činnosť?

Záleží na závažnosti prípadu. Pokiaľ ide o závažnú protispoločenskú činnosť, ohláste ju prokuratúre, polícií alebo správnemu orgánu, pod ktorého pôsobnosť prípad spadá. Pokiaľ ide o inú ako závažnú protispoločenskú činnosť, môžete ju nahlásiť zamestnávateľovi a orgánu príslušnému na jeho riešenie.

Ako a kde môžem požiadať o ochranu?

O ochranu pri ohlásení závažnej protispoločenskej činnosti môžete požiadať na prokuratúre, súde či správnom orgáne, a to písomne alebo ústne do zápisnice.

Takúto žiadosť možno podať zároveň s oznámením protispoločenskej činnosti alebo počas trestného/správneho konania. V žiadosti o poskytnutie ochrany je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, miesto výkonu práce a označenie zamestnávateľa.

Ak máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasíte ako odvetu za to, že ste mu oznámili protispoločenskú činnosť, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, odkedy ste sa o tomto pracovnoprávnom úkone dozvedeli.

Nie ste v tom sami

Spoznajte ľudí, ktorí proti korupcii bojujú právom

Oznamovateľom, ktorí sa na nás obrátia, pomáhame v spolupráci s renomovanými právnikmi, ktorí vkladajú svoj čas, vedomosti a schopnosti do boja proti nespravodlivosti.

Barbora Olžbutová

Marianna Leontiev

Katarína Matulníková

Peter Šťastný

Linda Mendelová

Matej Kačajlak

Miriam Galandová

Tatiana Prokopová

Stanislav Ďurica

Tomáš Rybár

Pavol Kundrík

Oliver Göndör

Ivana Hovancová

Známi oznamovatelia

Zuzana Melicherčíková

Oto Žarnaj

Ľubica Lapinová

Ján Mičovský

Lenka Dunajová

Matúš Hríbik

Marta Bočeková

Dáša Michalcová