Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
27. 07. 2016

Vyhrali sme súd v Žiline

Na Krajskom súde v Žiline dnes prebehlo pojednávanie vo veci, ktorej sa venoval už aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. Predmet sporu medzi mestom Vrútky a pánom Dušanom Chrastinom – bývalým hlavným kontrolórom Vrútok, je uznesenie mestského zastupiteľstva z roku 2012, ktorým pána D. Chrastinu zbavili funkcie.

Pán D. Chrastina dal podnet na prokuratúru na preskúmanie tohto uznesenia nielen preto, že mu v minulosti mestské zastupiteľstvo písomne nevytklo hrubé porušovanie jeho povinností (čo zákon vyžaduje predtým, ako by bol hlavný kontrolór odvolaný). Ale aj z toho dôvodu, že poslancom pred hlasovaním chýbali dokumenty, ktoré by preukazovali opodstatnenosť všetkých štrnástich výhrad uvedených v schválenom uznesení. Pre toto bol tento súdny spor doležitý pre cele Slovensko: súd mohol vyslať signál, že nestačí keď poslanci pri odvolávaní splnia formálne náležitosti, pričom v podkladoch k uzneseniu može byť napísané hocičo. Ale že skutkové dôvody, pre ktoré podľa zákona hlavného kontrólora mesta možno odvolať, sú preskúmateľné súdom. A že napr. kontrolór poctivo vykonávajúci svoju prácu, ktorého po voľbách nové zastupiteľstvo zdedilo (keďže jeho funkčné obdobie je 6 rokov), sa môže brániť na súde, ak ho poslanci odvolajú formálne z vymyslených dovodov, no v skutočnosti preto, že sa ho chcú zbaviť, keďže by mohol byť prekážkou v kšeftoch.

Aj Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí vyzval Krajský súd, aby sa zaoberal i skutkovými okolnosťami sporu. T.j. či sa teda pán D. Chrastina dopustil vo svojej funkcii protiprávneho konania.

Sudkyňa žilinského Krajského súdu Erika Čanádyová sa podľa vlastných slov s týmto názorom Najvyššieho súdu nestotožnila a uznesením poslancov Vrútok o odvolaní pána D. Chrastinu sa jej senát zaoberal len po formálnej stránke.

Rozhodnutie súdu nás nakoniec potešilo: uznesenie o odvolaní D. Chrastinu z funkcie mestského kontrolóra súd zrušil, keďže zastupiteľstvo mu vopred písomne nedoručilo výhrady voči jeho činnosti. Ak Vrútky proti tomuto rozsudku nepodajú sťažnosť, pán D. Chrastina sa može vrátiť do funkcie a ďalej poctivo a nezávisle kontrolovať nakladanie s peniazmi a majetkom obyvateľov jeho mesta.

Nadácia Zastavme korupciu zabezpečovala pánovi D. Chrastinovi (na fotke vpravo) v tomto spore právne služby prostredníctvom advokátskej kancelárie Kolíková & Partners, ktorú na dnešnom pojednávaní reprezentoval pán Lukáš Opett (na fotke vľavo). Jemu i celej kancelárii ďakujeme za profesionálne a angažovane odvedenú pomoc v boji za právny štát.

Stanovisko NZK, doplnené 28.5.2019:

Dňa 11.12.2018 prebehla vo Vrútkach voľba hlavného kontrolóra mesta. Do funkcie bol zvolený pán Dušan Chrastina, ktorý ako poslanec mestského zastupiteľstva hlasoval vo voľbe sám za seba. Vyhral o jeden hlas. Nadácia Zastavme korupciu pánovi Chrastinovi viacero rokov pomáhala v spore s mestom Vrútky o jeho nezákonnom odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra mesta. Nadácia Zastavme korupciu hlasovanie pána Chrastinu za samého seba vo voľbe hlavného kontrolóra mesta nepovažuje z etického hľadiska za správne. Takýto postup nie je v súlade v hodnotami NZK.


27. 07. 2016
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.