Martin Suchy
Martin Suchy
08. 04. 2021

Štátny fond neukončil pochybnú zmluvu na biznis snov, vraj sa to nedá.

Na podozrivý nákup sme upozornili už pred rokom. Podávame podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podpísal krátko pred voľbami zmluvu za 11 miliónov eur. Jej predmetom bol IT systém, ktorý mal zabezpečovať elektronické služby. Nákup však vzbudzoval viacero pochybností. ŠFRB totiž už jeden takýto systém má.

Dodala a roky ho vylepšovala firma Data System Soft (DSS), ktorá teraz dodáva aj nový systém. Hodinové sadzby dohodnuté v zmluve sú navyše predražené.

Neštandardné je aj to, že zmluvu uzavreli až 4 roky po vyhodnotení súťaže. Za tak dlhý čas sa mohlo zmeniť množstvo podmienok od potrieb ŠFRB až po trhové ceny za programovanie takéhoto softvéru.

Pochybenia boli, zmluvu sa vraj zrušiť nedá

Minister dopravy Andrej Doležal po svojom nástupe do úradu nariadil v ŠFRB hĺbkovú kontrolu a vymenil jeho riaditeľa. Nadácia si vyžiadala ich výsledky a po ich analýze so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou požiadala ministerstvo dopravy o ďalšie informácie.

Audit zistil v procese nákupu IT systému viaceré pochybenia. ŠFRB uzavrel zmluvu na IT systém bez toho, aby naň minister vyčlenil peniaze v rozpočte. Fond tým porušil zákon o rozpočtových pravidlách. Pochybil navyše aj pri základnej finančnej kontrole. Tú musí podľa zákona vykonávať pred každým nákupom. Vykonaná síce bola, ale uvádza sa v nej, že je v súlade s rozpočtom, čo nebola pravda.

Audit našiel pochybenia v prospech dodávateľa aj pri financovaní predchádzajúceho IT systému. Preveril totiž zmluvy na podporu, údržbu a rozvoj softvéru. Zistil, že štátny fond bol k dodávateľskej firme veľmi štedrý, za tieto služby jej totiž vyplatil o 60-tisíc eur viac, ako sa dohodli v zmluvách.

Na základe pochybení ministerstvo prikázalo fondu rokovať so zhotoviteľom o zastavení a ukončení zmluvy. Nadácia sa fondu na tieto rokovania pýtala ešte v novembri 2020, odpoveď však nedostala. Obrátili sme sa preto na ministerstvo.

„ŠFRB vykonal právny rozbor možností ukončenia zmluvy, pričom konštatoval, že neexistuje žiadny právny dôvod na ukončenie zmluvy bez rizika súdneho sporu a náhrady škody,“ uviedlo ministerstvo. Či sa s firmou pokúsil dohodnúť z odpovede nevyplýva.

Biznis snov

Pre firmu Data System Soft s priemerným ročným obratom okolo 2 miliónov eur predstavuje štátny fond významného biznis partnera. Informačný systém fondu dodala v roku 2008 a odvtedy s ním uzavrela 28 zmlúv týkajúcich sa jeho rozvoja, podpory a údržby. Väčšinu bez súťaže. Podľa pôvodnej zmluvy totiž autorské práva a zdrojový kód zostávali majetkom zhotoviteľa.

Podľa zistení auditu tak bolo na systém vynaložených od roku 2009 do roku 2019 viac ako 4 a pol milióna eur. Dokonca aj po tom, čo v roku 2015 fond vyhlásil súťaž na nový systém, do toho starého investoval ešte viac ako 2 milióny eur.

Výdaje ŠFRB na IT systém (zdroj: Audit ministerstva dopravy SR)


Víťaz bol zvýhodnený

Firma DSS bola navyše zvýhodnená aj v súťaži na nový informačný systém. Ten mal totiž plniť rovnaké funkcie ako ten, ktorý vytvorila a roky sa oňho starala. To v žiadosti o nápravu namietala aj jedna zo zúčastnených firiem.

„Uchádzač namieta voči požiadavke verejného obstarávateľa predložiť záväznú špecifikáciu komplexných systémových požiadaviek na virtuálne riešenie prevádzky IS a požiadaviek pre prevádzku IS vrátane položkovej a cenovej špecifikácie. Považuje ju za diskriminačnú pre všetkých uchádzačov okrem uchádzača, ktorý ŠFRB poskytoval plnenie v minulosti,“ píše sa v zápisnici. Štátny fond však žiadosť o nápravu zamietol.

Čerešničkou na záver na celom nákupe je, že firma DSS si v zmluve nacenila aj analýzu súčasného systému. Za štvrť milióna má zanalyzovať vlastný systém, ktorý sama vytvorila a roky rozvíjala. Následne má za zvyšných viac ako 10 miliónov vyrobiť podobný, pričom zdrojový kód k novému IT systému fondu zostáva majetkom DSS.

Projekt nezastavilo ani negatívne stanovisko komisie

Vtedy je podľa zákona o verejnom obstarávaní možné zákazku zrušiť. To ale ŠFRB neurobil, čo mu tiež ministerstvo vyčítalo v audite.

Nový IT systému fondu mal byť pôvodne financovaný z eurofondov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Fond predložil dokumenty hodnotiacej komisii pre reformné zámery Ministerstva vnútra SR, ktorá posudzovala celkový prínos projektu. Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí dňa 20.07.2017 projekt jednoznačne zamietla. Proti boli všetci 10 členovia komisie.

V súťažných podkladoch sa na nový IT systém fond uvádza: „ Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po kladnom vyjadrení poskytovateľa finančných prostriedkov z Európskych fondov (RO/SORO OPII) k tomuto postupu zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak RO/SORO OPII s ním neuzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“.

Fond mal teda zákazku pre zmenu okolností zrušiť. Namiesto toho v priebehu verejného obstarávania štyrikrát, každý rok od 2016 do 2019, predlžil listom lehotu viazanosti ponuky, až kým neuzavreli zmluvu na financovanie IT systému zo štátneho rozpočtu. Tento postup mu rovnako ministerstvo vyčítalo v audite.

Nadácia požiadala Úrad pre verejné obstarávanie, aby spätne skontroloval proces verejného obstarávania. Obrátila sa aj na Najvyšší kontrolný úrad, aby skontroloval hospodárenie fondu.

 


08. 04. 2021
Martin Suchy

Martin Suchy