Zastavme Korupciu
Zastavme Korupciu
08. 03. 2023

Obce dali vodovod stavať svojim, nemajú zamestnancov ani stroje

Okrem machinácie pri verejnom obstarávaní, je podozrenie na vznik kartelov

Nikol Pisoňová, Lucia Farkašová, Nadácia Zastavme korupciu

Autorkami textu sú študentky vysokých škôl, článok vznikol v rámci projektu Achillové dáta, ktorý organizuje pre začínajúcich novinárov Bakala Foundation. Tento text zastrešovala Nadácia Zastavme korupciu ako partner projektu.

Novovzniknuté obecné podniky bez zamestnancov, strojov a skúseností vyhrali zákazky na stavbu vodovodov v troch susedných obciach na východnom Slovensku. Obce Černina, Hrubov a Turcovce využili postup, kedy môže zriaďovateľ organizácie sám sebe zadať objednávku. V takom prípade však má väčšinu prác realizovať sám. Na ich prvú časť si už obecné podniky objednali subdodávateľov, ktorí skončili v prieskume trhu ako poslední. Zákazky sprevádzajú podozrenia z porušenia zákona, zneužitia dotácií a machinácií pri verejnom obstarávaní.

Tím Infomilky analyzoval cez nástroje Transparex.sk dáta zo stoviek verejných nákupov malých a stredných obstarávateľov. Hľadal podozrivé obchody, sústredil sa najmä na rovnaké schémy, koncentráciu dodávateľov, chýbajúce súťaže a ďalšie znaky, ktoré poukazujú na možné podvody či pochybenia. Našiel rovnakú pokútnu schému, ktorú použili tri obce v rovnakom regióne.

Verejné obstarávanie pripravila externá firma, ktorá má rodinné väzby na stavbyvedúceho vodovodu. Najvýhodnejšie boli ponuky obecných podnikov, ktoré ich predložili do prieskumu trhu ako posledné, mesiac po termíne. Ich porovnanie s ostatnými naznačuje zosúladený postup a indexáciu cien. Práve tá býva jednou z indícii pre Protimonopolný úrad na vznik kartelu.

Odborník na verejné obstarávanie Matúš Džuppa z Transparexu hovorí o porušení princípu hospodárnosti. Upozornil, že hodnota ponúkaných prác od obecných podnikov sa nedá preukázať, ani overiť. Starostovia obcí pochybenia odmietajú, argumentujú, že postupovali podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazku vypísali, aj vyhrali

Obce Černina, Turcovce a Hrubov vyhlásili verejné obstarávanie na stavbu vodovodu koncom roka 2021. Na základe najnižšej sumy po prieskume trhu stavbu zadali obecným podnikom, v ktorých sú štatutármi starostovia.

Išlo o takzvanú „in house” zákazku, keď zriaďovateľ vlastnej organizácie môže sám sebe zadať objednávku. Umožňuje to výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní. „Základnou podmienkou na použitie „in house” zákazky je, že cena prác nemôže byť vyššia, ako by bola bežne dosiahnutá na trhu,” vysvetlil Džuppa. Doplnil, že väčšinu prác tiež treba vykonať vo vlastnej réžii.

Obce Hrubov, Turcovce a Černina, zdroj: Google Earth

Podmienku najnižšej ceny obce splnili. Odborník na verejné obstarávanie však upozornil na relevantnosť cenovej ponuky. „Nemali ani jedného zamestnanca, nemali ani jeden stroj a nemali žiadne skúsenosti s realizáciou stavebných prác,” podotkol. V samotnom spoločnom postupe obcí problém nevidí, keďže ide o stavbu, ktorá nimi prechádza.

Obce Turcovce a Černina zaplatia za vodovod cez 600 tisíc eur a obec Hrubov 1,5 milióna eur. Džuppa upozorňuje, že ak by chceli obce postupovať transparentne, tak by obecné podniky predložil cenovú ponuku ako prvé. Overili by si tak, či sú ostatní dodávatelia drahší alebo lacnejší. „Lenže obecný podnik vypracoval cenovú ponuku až mesiac po predložení poslednej, čo je v priamom rozpore s princípom transparentnosti,” spresnil.

Obecné podniky bez zamestnancov si najali subdodávateľov

Pri zákazke „in house” musia dodávatelia okrem najnižšej ceny spraviť viac ako 80 percent činnosti sami. Obecné podniky si na prvú etapu výstavby objednali subdodávateľov. V obciach Turcovce a Černina ako dodávateľa stavebných prác zazmluvnili spoločnosť Tesar-Dach, s.r.o., ktorej ponuka v prvotnom prieskume trhu v Turcovciach skončila ako posledná. V prípade obce Hrubov okrem nej objednali aj firmu PD-Habura, a.s., ktorej ponuka tam skončila v prieskume na poslednom mieste. Zákon o verejnom obstarávaní už zakazuje, aby sa víťaz verejnej súťaže dohodol na subdodávkach s konkurentmi, ktorí predložili neúspešné ponuky na rovnaký projekt.

V prieskume trhu sa firmy opakovali a poslednú ponuku predložili obecné podniky.

Obce subdodávateľom, ktorých ponuky predtým neuspeli v prieskume trhu, zaplatia od 175 do 179 tisíc eur. Zmluvy podpísali vlani a keďže išlo o zákazky s nízkou hodnotou, firmy mohli zazmluvniť na priamo.

Rozdelenie jednej časti stavby medzi dve konkurentné firmy

Obecné podniky nemuseli subdodávateľov súťažiť, keďže zákazka nepresiahla 180 tisíc eur. Úvodnú etapu stavby vodovodu v obci Hrubov rozdelili medzi dve firmy PD-Habura, a.s. a Tesar-Dach, s.r.o.. „Vzniká podozrenie, že zákazka bola úmyselné rozdelená medzi dvoch subdodávateľov,” upozornil Džuppa. Zákon o verejnom obstarávaní to neumožňuje. V ďalších dvoch obciach úvodnú etapu kompletne vykonala firma Tesar-Dach.

Prieskum trhu v obci Turcovce. Subdodávateľom všetkých obecných podnikov bol najdrahší uchádzač.

Výber subdodávateľov bol podľa starostov na základe prieskumu trhu a v súlade so zákonom. „Obecný podnik Hrubov s.r.o. je podnikateľský subjekt, ktorý nákup tovarov, služieb a prác uskutočňuje v súlade so svojim pôsobením na trhu, na ktorého sa vzťahujú povinnosti verejného obstarávateľa,” reagoval starosta Hrubova Štefan Trusák. Rovnako argumentujú aj starostovia obcí Černina a Turcovce.

Prieskum trhu v obci Hrubov. Aj v tomto prípade bol subdodávateľ obecného podniku najdrahší uchádzač.

Na všetky stavby si objednali rovnakého stavbyvedúceho, živnostníka Jána Velebíra. Pracuje aj vo firme Tanot, s.r.o, ktorá obciam realizovala verejné obstarávanie a prieskum trhu. Zároveň má aj rovnaké priezvisko ako konateľ firmy, Tomáš Velebír a ich projektant, Ján Velebír mladší. „Konflikt záujmov nebol zistený, nakoľko predmetné služby sú aj v balíku služieb uvedených v ponuke Tanot, s.r.o., kde je pán Velebír manažérom,” uviedli zhodne zástupcovia obcí.

Schéma prepojenia počas verejného obstarávania.

Indexácia cien môže tiež indikovať kartely

Pri porovnávaním rozpočtov vzniká podozrenie na zosúladený postup. Ceny obecných podnikov a firiem ukazujú indexáciu, teda medzi sebou vynásobené ceny, čo môže podľa Protimonopolného úradu SR indikovať aj takzvané kartely. Tie patria podľa úradu medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel. „Ak svoj postup podnikatelia koordinujú, je to vždy v neprospech obstarávateľa a znamená nielen neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov, ale je aj porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže,” uviedol úrad. Za porušenie zákona môže uložiť sankcie do výšky desať percent z obratu firiem.

Indexácia cien v obci Černina.

V obci Černina sa indexácia cien ukazuje medzi obecným podnikom a tromi firmami. Firmy sa zapojili do prieskumu trhu na základe zverejnenej výzvy, nie oslovenia obstarávateľa. Násobenie cien položiek je aj vzájomne medzi firmami. Situácia sa opakuje aj pri ďalších dvoch obciach. Indexácia cien v obci Hrubov sa ukazuje medzi obecným podnikom a dvoma firmami.

Indexácia cien v obci Hrubov.

V obci Turcovce sú ceny násobené medzi obecným podnikom a oslovenou firmou. Indexácia niekoľkých náhodných položiek je na úrovni 1,017 násobku ceny obecného podniku.

Indexácia cien v obci Turcovce.

Na vodovody dostali dotácie, zatiaľ ich nekontrolovali

Na vodovody dostali obce dotáciu od Environmentálneho fondu. Obec Černina takmer 280 tisíc eur, obec Turcovce cez 325 tisíc a obec Hrubov skoro pol milióna. Rezort životného prostredia má od minulého roka kompetencie kontrolovať proces verejného obstarávania.

„Obec Hrubov, obec Turcovce a obec Černica podpísali dotačnú zmluvu v roku 2021. V tom čase sa proces verejného obstarávania kontroloval iba u prijímateľov, u ktorých sa uskutočnila finančná kontrola na mieste,” spresnil právnik Environmentálneho fondu Richarda Jurenka. Ozrejmil, že doposiaľ v obciach, neskontrolovali proces verejného obstarávania ani pri zmluvách o poskytnutí dotácie.

Verejné vodovody chýbajú v menších obciach, kde stále využívajú vodu zo studne. Envirofond poskytuje aj tento rok finančnú pomoc pri výstavbe vodovodov a kanalizácií. Napriek tomu, by obce a externí dodávatelia mali pri ich výstavbe postupovať zákonne. Nadácia Zastavme korupciu v tejto veci podáva podnety na Úrad pre verejné obstarávanie, Envirofond a Protimonopolný úrad.

Všetky informácie a rozpočty získali autorky na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 


08. 03. 2023
Zastavme Korupciu

Zastavme Korupciu

Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Snaží sa o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej dopadoch a možných riešeniach, ako aj aktivizáciou širokej verejnosti v otázkach verejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci whistleblowerom, podpore investigatívneho žurnalizmu a presadzovaniu systémových opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.